Brandpost regler

Publicerat:

Uppdaterat senast:

Krav på inomhusbrandposter har funnits sedan 1970-talet och har utvecklats från att omfatta laboratorieplatser med hög brandrisk och platser där bränder förväntas spridas snabbt, ha hög intensitet eller utgöra en betydande risk för personskador (nuvarande aktiv klass 6) Vidare ingår även industrier och lager med hög brandbelastning i Business Class 1. Konsekvensanalysen klargör främst vilka verksamhetskategorier som gäller och vilket tekniskt utbyte av sprinkler som inte längre är möjligt. På grund av kraven i Vk1 och Vk6 kan det antas att den första personen som använder inomhusposten är arbetaren. Tidiga bestämmelser tydde också på att de var till för att underlätta brandbekämpningsinsatser, men angav inte vems insats, det vill säga personal eller räddningstjänst.

Historik

Detta krav trädde i kraft först i SBN 1975 och gällde sedan byggnader som innehöll laboratorieplatser med verksamhet som rör särskilda brand- eller explosionsrisker. I SBN 1980 har kraven på stora industribyggnader med hög brandbelastning ökat. Ytterligare en ändring gjordes i BBR för att inkludera inomhusposter i större byggnader och i byggnader där bränder förväntas spridas snabbt, vara av hög intensitet eller har stor risk för personskador. Från BBR 94 till BBR 94:3 ändrades kravet från ”Hög intensitet” till ”Mycket hög intensitet”. BBR 19 klargör ytterligare kraven för vilka företagsklasser som omfattas.

Service och underhåll

Listan nedanför är delvis baserat på Branschföreningen SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) riktlinjer.

 1. Inomhusbrandposten inte är blockerad eller skadad
 2. Inomhusbrandposten är tydligt utmärkt med skyltar
 3. Bruksanvisning finns tillgänglig och är tydlig samt lättläst
 4. Om brandposten sitter inuti ett skåp ska dörren vara enkel att öppna
 5. Korrekt dimension samt längd på anslutning, slang samt munstycke
 6. Ventil ska vara lätt tillgänglig
 7. Säkerställ att slangklämman är ordentligt fastsatt
 8. Slangens hela längd och anslutningsslangen är intakta och inomhusbrandposten läcker inte
 9. Vattenflödet är tillräckligt för att ge en bra kastlängd och strålbild
 10. Slangvindan kan rotera fritt i båda riktningarna
 11. Om svängarmen finns är den funktionell. Om svängarmen inte finns är slangdragaren det installera
 12. Rätt typ av munstycke och enkel användning
 13. Eventuella fjädrar vid anslutningen mellan matningsslangen och navet är oskadade och funktionella

Vi har även skrivit en mer utförlig artikel om service och underhåll av brandposter.

Rutinkontroll av inomhusbrandpost

Med rutinkontroll avses kontroll som innehavaren utövar kontinuerligt. måste kontrolleras ofta. Intervallets längd anpassas till inomhusbrandpostens placering och aktivitet Den är designad för att skydda. Utom i undantagsfall får dock intervallet inte överstiga 3 månader. Vid besiktningen måste följande säkerställas:

 • Inomhusposter är placerade på förutbestämda platser och tydligt markerade med skyltar
 • Inomhusposter är inte blockerade
 • Instruktioner för användning av inomhusbrandposter är tydliga
 • Inga synliga skador på inomhusposter
 • Inomhuspostventil stängd
 • Årligt underhåll utfört enligt SS-EN 671-3

Brandpost och BBR

Vanliga frågor om brandpost regler

Vad är SS EN 671-1?

Det betyder Svensk standard ”Brand och räddning – Fasta släcksystem – Del 1: Inomhusbrandposter med formstabil slang” och är framtagen av SIS som är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.