Ordlista för brandskydd

Nedan är en enklare ordlista för vanliga begrepp som används inom brandskydd. Tanken är att den ska vara så komplett som möjligt utan att bli allt för lång. Inspirerad av räddningstjänsten storgöteborg som har en egen ordlista. Dock så upplevde jag att det saknas en del ord och begrepp som används inom branschen i sig. Men som inte är så vanliga för räddningstjänsten eller brandkåren. Jag valde därför att göra min egna ordlista för brandskydd.

Listan innehåller förutom ord från brandkåren och räddningstjänsten. Även ord från Sprinkler- och brandlarmsbranschen. En del större tillverkare, leverantörer och grossister samt en del föreningar och organisationer inom brandsäkerhet.

Vad är en ordlista?

En ordlista innehåller oftast information om hur ord stavas, böjningar, uttalas och en kortare beskrivning. Medans en ordbok är mer komplett och utförlig i sin förklaring. Den här ordlistan är dock väldigt enkel och beskrivningarna kortfattade.

Ordlistan

OrdFörklaring
Automatiskt brandlarmTeknisk anordning för att med hjälp av rök- och värmedetektorer tidigt kunna varna för rök och brand.
Boverkets Byggregler (BBR)Boverkets Byggregler BBR är en samling föreskrifter och allmänna råd framtagna av Boverket för svenska byggnader.
BrandcellUtrymmen i en byggnad är avskilda på ett sådant sätt att brand inte sprids till andra utrymmen i byggnaden under en tidsperiod som bestäms av byggnadens användning och höjd.
BrandcellsgränsBrandavskiljande byggnadsdelar, inklusive rörledningsgenomföringar och anslutningar till omgivande byggnadsdelar, uppfyller isoleringskraven för en viss nivå av brandskyddsteknik.
BranddörrEn dörr med en viss nivå av brandskyddsteknik vid brandskyddsenhetens gräns.
Brandfarlig varaBrandfarliga gaser och vätskor och vissa fasta material listade under Sprängämnesinspektionen.
BrandfiltSpeciell filt för att släcka mindre bränder, till exempel i kläderna på en person eller en mindre brand.
BrandkonsultHjälper till med tolkning av lagstiftning och framtagning av lösningar inom brandskydd.
BrandlarmcentralÖvervakar flera sektioner av brandlarmet kontinuerligt för både avbrott och kortslutning. Centralerna hanterar även överföring av brandlarm.
BrandpostFinns i två olika varianter inomhus och utomhus.
BrandskyddFörebyggande åtgärder utformade för att eliminera brandrisk och skador orsakade av brand.
BrandskyddsbeskrivningBeskriv de tekniska brandskyddsåtgärderna för ett hus eller en byggnad, installationens placering, utformning och funktion samt vad som ska göras i händelse av brand. Ett dokument för den som vill inspektera brandskyddet för att hitta brandskyddsutrustning i en byggnad. Om det finns ett brandskyddsdokument enligt BBR utgör det ett brandskyddsutlåtande.
BrandskyddsdokumentationSkriftlig redogörelse för brandskyddet i en byggnad. Har funnits med i BBR sedan 1994.
BrandsläckareÄven kallat handbrandsläckare är en bärbar för fylld behållare med släckmedel. Lämpligt för en första snabb insats vid en brand.
BrandskyddsföreningenIdeell förening som aktivt driver opinion för ett brandsäkrare Sverige.
BrandsynLagstadgad kontroll av brandskyddet. Genomförs av Räddningstjänsten i vissa typer av verksamheter och byggnader.
BrandvarnareKänner kontinuerligt av omgivningen för att upptäcka en begynnande brand och avge en varningssignal.
BrandväggSpeciell vägg som används för att avgränsa brandceller från varandra inom en byggnad.
DafoEn av Nordens största leverantörer av produkter och tjänster inom brandskydd.
GPBM NordicTillverkare och leverantör av produkter inom brandskydd.
Heta arbetenEn benämning på arbetsmoment, utrustning och verktyg som kan alstrar värme eller gnistor.
HänvisningsarmaturerFristående system utformat för att leda folk till säkerhet i händelse av en nödsituation.
HänvisningsskyltSkylt med syfte att hänvisa betraktaren till rätt håll på en väldigt tydligt och informativt sätt.
InomhusbrandpostTappställe för vatten med ansluten slang för brandsläckning.
Larmventil
LSOLagen om skydd mot olyckor syftar till att säkerställa ett tillfredsställande skydd mot olyckor.
Nyttjanderättshavare
Röklucka
Släckutrustning
Sprinklerbassäng
Sprinklercentral
Sprinklerframjandet
Sprinklersystem
Stigarledning
SvebraBedriver samråds- och informationsverksamhet för att öka kunskapen om brandsäkerhet och höja medvetenheten om brandrisk i landet.
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)Alla företag och organisationer måste ha ett systematiskt brandskyddsarbete för att ha koll på sitt brandskydd. Detta innefattar regelbundna kontroller, underhåll, brandutbildningar och dokumentering. 
TorrörsventilSpeciell ventil konstruerad för användning primärt som en styrventil i ett torrörsventilsystem inom sprinkler.
TryckhållningspumpTryckhållningspumpar används för att hålla ett jämt tryck i sprinklersystemet. För att undvika onödiga starter av sprinklerpumparna.
Uppställningsplats
VåtrörsventilVanligaste ventilen inom sprinklersystem som primärt är en styrventil.
Återsamlingsplats

Sammanfattning

Saknar du något ord eller begrepp?