Sprinkler service och underhåll

Publicerat:

Uppdaterat senast:

Ett sprinklersystem behöver service och underhåll, oavsett vilken typ av sprinklersystem (torr- eller våtrörssystem) som är installerat i en byggnad. I det här inlägget kommer vi inte göra en djupdykning och tanken är inte att du ska kunna utföra service och underhåll på egenhand efter att ha läst den här artikeln.

Felaktigt hantering av ett sprinklersystem kan leda till person- och vattenskador. Du kan även av misstag lösa ut brandlarm. Därför rekommenderar vi att du går en anläggningsskötare utbildning för sprinkler, för din egen skull men även för sprinklersystemets. Ett korrekt underhållet sprinklersystem minskar brandskador och räddar människors liv!

Service och underhåll

Det finns fastställda krav på hur service och underhåll samt provning och besiktning av en sprinkleranläggning ska gå till. Dels i SS-EN 12845 men även i regelverket SBF 120 som är specifikt framtaget för automatiskt vattensprinklersystem.

Anläggningsskötare sprinkler

Anläggningsskötare är en vital del av skötsel och underhållet av ett sprinklersystem för att funktionen ska kunna säkerställas. Anläggningsskötare ansvarar för att det återkommande underhållet genomförs samt dokumenteras. Det ska finnas minst två anläggningsskötare och som även ska ha tillträde till samtliga skyddade utrymmen.

Förutom underhållet så kan anläggningsskötaren även vara behjälplig i händelse av olyckor relaterade till sprinklersystemet, till exempel av misstag påkört sprinklerhuvud. Genom att snabbt kunna få tag på en person som kan ta sig till sprinkleranläggningen och stänga av samt börja tappa ur systemet kan skadorna begränsas.

Utbildning anläggningsskötare

För att uppfylla de kravs som ställs på en anläggningsskötare så finns det utbildningar. De kunskapskrav som ställs framgår i SBF 120-06.

Vecka

Veckokontroll är den vanligaste kontrollen av ett sprinklersystem och bör genomföras varje vecka. Beroende på sprinklersystemet storlek kan det finns mer än en pump. Varje pump ska dock köras individuellt och det är för att säkerställa sprinklerpumpens funktion.

 • Kontrollera manometrar (vatten- och lufttryck samt servisledning och hydrofor)
 • Säkerställ nivå i vattenbassäng/vattenkälla
 • Kontrollera så eventuell anordning för att motverka frysning av systemet fungerar
 • Avstängningsventiler står i korrekt läge
 • Aktivering av vattendrivet larmdon om det finns i minst 30 sekunder
 • Säkerställ automatisk start av sprinklerpumpar
  • Bränsle och oljenivå för dieseldrivna pumpar
  • Start via tryckfallssimulering
  • Kontroll samt dokumentation av starttryck (gäller även eldrivna pumpar)
  • Säkerställ cirkulation av kylvatten samt smörjeoljetryck

När sprinklerpumpen har startat ska den köras i minst 20 minuter om den är dieseldriven, medan eldrivna sprinklerpumpar ska köras i minst 10 minuter (med reservation för pumptillverkarens anvisningar). Pumpen ska även stoppas en gång för att sen startas igen manuellt.

Månad

En gång per månad gör man en så kallad månads kontroll av sprinklersystemet. Det innebär att man förutom punkterna som genom förs vid veckokontroll även utför följande kontroller

 • Se över och kontrollera dieselmotorernas batterianslutningar samt skick på kablar
 • Säkerställ samt kontrollera nivå och densiteten på eventuella batterier för dieselmotorer

Halvår

Vid en halvårs kontroll så byter man motorolja för dieselmotorerna. Men genomför även samma punkter som veckokontroll.

Kvartal

Årskontroll

Ett kapacitetsprov skall genomföras minst en gång per år. Det ska även dokumenteras och eventuella avvikelser mot föregående år bör utredas och åtgärdas.

3 Årskontroll

5 Årskontroll

10 Årskontroll

25 Årskontroll